Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) jest mowa o:
a) „Sprzedawcy” – rozumie się przez to firmę Cinematech Andrzej Czyżycki z siedzibą w Gdańsk-Wrzeszcz ul.Brzozowa 9b/c, 80-243 Gdańsk, NIP 584-10-67-52, REGON 190851911,
b) „Kupującym” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w podpunkcie
c) poniżej i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub podejmującą za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej czynności, zmierzające do zawarcia takiej umowy sprzedaży. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.
d) „Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na stronie internetowej, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto umożliwiające dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
e)  „Sklepie Internetowym” – rozumie się przez to witrynę internetową dostępną pod adresem www.cinematech.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca umożliwia nabywanie Towarów użytkownikom sieci Internet,
f) „Serwisie” – rozumie się przez to serwis internetowy wraz z wszystkimi dostępnymi i możliwymi do zastosowania usługami, produktami i zamieszczonymi informacjami w domenie www.cinematech.pl

g)  „Skrzynka e-mail” – rozumie się przez to elektroniczną skrzynkę pocztową, za pośrednictwem której Kupujący oraz Użytkownik może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną.
h) „Usłudze” – rozumie się przez to usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Kupującym oraz Użytkownikom za pomocą Serwisu.
i) „Towarach” – rozumie się przez to rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku, prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
j) „Punkcie Odbioru” – rozumie się siedzibę firmy Cinematech Andrzej Czyżycki z siedzibą w Gdańsku-Wrzeszczu ul.Brzozowa 9b/c
k) „Administratorze danych” – rozumie się przez to Cinematech Andrzej Czyżycki z siedzibą w Gdańsku-Wrzeszczu
l) „Potwierdzam zakup” – rozumie się przez to zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
2. Niniejszy Regulamin określa:
a) asortyment,
b) procedurę składania zamówień,
c) procedurę zawierania umów sprzedaży na odległość,
d) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość,
e) pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość,
f) politykę jakości,
g) procedurę składania reklamacji,
h) procedurę zwrotu zakupionego Towaru,
i) sposoby płatności,
j) dostawy zamówień,
k) politykę prywatności.
3. Witryna internetowa dostępna pod adresem www.cinematech.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Do korzystania z usługi wymagane jest :
a) połączenie z siecią Internet
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron „www”
c) posiadanie adresu elektronicznego, którym Użytkownik może samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi
5. Regulamin jest udostępniony Kupującym oraz Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.cinematech.pl w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Kupujący oraz Użytkownicy.
6. Każdy odwiedzający  z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
§ 2. Rejestracja
1. Każdy Kupujący może dowolnie przeglądać informacje zawarte w systemie bez konieczności rejestracji.
2. Aby złożyć zamówienie Kupujący nie musi dokonywać rejestracji. Jednak w przypadku braku rejestracji niektóre funkcje sklepu nie będą dla tego Kupującego dostępne: -szybszy proces zamówienia -stan zamówienia -historia zamówień -modyfikacja danych podanych w trakcie rejestracji -zmiana hasła przechowywanie adresów dostawy, w tym wysyłanie produktów do członków rodziny lub przyjaciół
3. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji na stronie internetowej zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z usług wyłącznie po uprzednim złożeniu oświadczenia woli o akceptacji postanowień Regulaminu poprzez wybór opcji „Zapoznałem się z regulaminem” oraz wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
4. Rejestracja obejmuje wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, poprzez: -podanie swojego imienia i nazwiska -wskazanie adresu skrzynki e-mail -ustanowienie hasła i jego potwierdzenie -zaznaczenie okna „Zapoznałem się z Regulaminem” -zaznaczenie okna „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”
5. Zabronione jest przybieranie imienia i nazwiska nieprawdziwego lub imienia, pseudonimu lub nazwiska powszechnie znanej osoby.
6. Zabronione jest ustanawianie hasła mającego charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, będącego nazwą własną podlegającą ochronie prawnej, w szczególności mającego postać adresu strony „www”.
7. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa o którym mowa w art. 190a § 2 w związku z art. 190a § 1 Kodeksu karnego tj. przestępstwa podawania nieprawdziwych danych, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 10 niniejszego Regulaminu , Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zobowiązania Użytkownika  do przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, w szczególności skanu jego dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku cudzoziemca skanu takiego dokumentu dowodu tożsamości, o jakim mowa w przepisach prawnych kraju pochodzenia tego cudzoziemca oraz innych dokumentów potwierdzających pozostałe dane identyfikacyjne określone przez Użytkownika w  Serwisie. W przypadku, gdy kontakt z Użytkownikiem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Zapis stosuje się odpowiednio do Kupującego.
8. Zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez odebranie wiadomości wygenerowanej automatycznie przez stronę internetową i przesłanej na adres e-mail Użytkownika i aktywację Konta poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości.
9. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (adresu skrzynki e-mail) . Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
10. W panelu swojego Konta Użytkownik może przejrzeć swoją ostatnią aktywność oraz zobowiązany jest do podania poniższych danych, zgodnie z aktualnym stanem, które dostępne są na Koncie Użytkownika w zakładce „ Moje dane”: numeru telefonu kontaktowego adresu zamieszkania: ulicy, numeru/lokalu, kodu pocztowego, miejscowości wraz z nazwą kraju i regionu (województwa)
11. W przypadku późniejszej zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 10 niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniej zakładki w opcji „Moje Konto” dostępnej na stronie internetowej.
12. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 10 niniejszego Regulaminu, w trakcie korzystania z Usług Sprzedawcy, a także podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
13. Dane mogą zostać usunięte bez podania przyczyny przez Administratora danych w przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 10 niniejszego Regulaminu oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z serwisu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika dostępu do Usług oferowanych przez Sprzedawcę.
14. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu, co skutkuje usunięciem Konta z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiednie żądanie na adres skrzynki e-mail Sprzedawcy : sklep@cinematech.pl

§ 3. Asortyment Towarów Sklepu Internetowego
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, pakowane w opakowanie produktywne oraz opakowanie do przesyłki. 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.
4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, o którym mowa w § 4 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
5. Ceny produktów zawierają opłatę: "koszt gospodarowania odpadami".  Firma Cinematech Andrzej Czyżycki została zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod numerem E0020371Z . Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego znajduje się pod adresem: Cinematech Andrzej Czyżycki ul.Brzozowa 9b/c 80-243 Gdańsk-Wrzeszcz Informujemy, że zużyty sprzęt wymieniamy sztuka za sztukę (telewizor za telewizor). Nie odbieramy sprzętu od klienta.
6. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura VAT - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestrowym lub po zalogowaniu się w zakładce z danymi kontaktowymi.
7. Jeżeli zakupiony produkt ma być dostarczony Kupującemu, do ceny zamawianych Towarów doliczane są koszty dostawy, które zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia oraz będą widoczne na stronie Serwisu w zakładce „Koszyk”. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia Towaru. Przed wiążącym złożeniem zamówienie przez Użytkownika, zostanie on poinformowany o całkowitej cenie Towaru.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie internetowym bez podawania przyczyny, z wyłączeniem prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do Sprzedawcy przed zmianą ceny w Sklepie Internetowym, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
§ 4. Procedura składania zamówień i zawierania umów sprzedaży na odległość
1. Prezentowanie na stronach Sklepu Internetowego asortymentu Towarów wraz z oznaczeniem ich cen nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Zamówienia zostaną zrealizowane tylko w przypadku dostępności towaru w magazynie. W zależności od opcji Towaru, w przypadku gdy Towar nie jest dostępny w magazynie, informacja zostanie wyświetlona na Stronie Internetowej w zakładce „Koszyk”. Kupujący jest informowany o przewidywanym czasie realizacji zamówienia (14 dni) i może podjąć decyzję o sposobie jego dalszej realizacji.
3. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem Serwisu (formularz na stronie internetowej Sklepu Internetowego) lub poczty elektronicznej, a także telefonicznie, jednakże w przypadku zamówień telefonicznych, możliwość ich składania ograniczona jest czasowo do dni roboczych (od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-18 i w soboty, w godzinach 11-15 ) , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt.
4. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 18, w soboty oraz w niedziele lub inne dni ustawowo wolne od pracy są rozpatrywane następnego dnia roboczego lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.
5. Treść „Koszyka” może być modyfikowana za pomocą opcji „Koszyk” do momentu złożenia zamówienia.
6. Dokonując zakupów przez rejestrację, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, Kupujący składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego, poprzez dodanie wybranego Towaru do zakładki „Koszyk” , a następnie potwierdza złożenie zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zakup” wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Kupujący żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia oraz adresu dostawy.
7. Kupujący zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do zakładki „Koszyk”, a następnie wybiera opcję „Potwierdzam zakup”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak : imię i nazwisko, adres zamieszkania : ulicy, numeru/lokalu, kodu pocztowego, miejscowości wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer telefonu kontaktowego oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Kupujący żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia oraz adresu dostawy. Dokonując zakupów bez rejestracji Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wszelkie czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz do nabywania praw i zaciągania zobowiązań tego podmiotu jako Kupującego.
9. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ze strony Kupującego ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na stronach Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
10. Zamówienie jest uznane za dokonane z chwilą dokonania przez Kupującego wyboru opcji „Potwierdzam zakup”.
11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca w drodze elektronicznej tj. poprzez wysłanie wiadomości na adres skrzynki e-mail Kupującego, potwierdza otrzymanie zamówienia. Brak potwierdzenia otrzymania zamówienia lub jego akceptacji w terminie 10 dni od jego złożenia, jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę.
12. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgoda na wszystkie warunki, postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
§ 5. Realizacja zamówienia
1. Zamówienie przechodzi do realizacji w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
2. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów do Kupującego.
3. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
4. Łączny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów o różnym podanym czasie realizacji, termin dostawy uzależniony będzie od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego wymaganych danych osobowych, zgodnie z aktualnym stanem, w postaci : Imienia i Nazwiska numeru telefonu kontaktowego adresu zamieszkania : ulicy, numeru/lokalu, kodu pocztowego, miejscowości wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) adresu skrzynki e-mail metody dostawy i sposobu płatności
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
7. Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie +48604-451-547 ,  lub przez adres e-mail sklep@cinematech.pl do momentu wysłania zamówionego Towaru.
§ 6. Płatności i warunki dostawy
1. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów, a informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia, dostępnej na Stronie Internetowej.
2. Wysyłka zamówionego w Sklepie Internetowym Towaru następuje, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, w ciągu 7 dni roboczych, od dnia : złożenie zamówienia do chwili przekazania zamówienia kurierowi (przy płatności przy odbiorze) zaksięgowania pieniędzy na zakupiony Towar na koncie bankowym Sprzedawcy do chwili przekazania zamówienia kurierowi (przy płatności kartą płatniczą lub przelewem, w tym przelewem online na pośrednictwem serwisy PayU)
3. Formą płatności obowiązującą w Sklepie Internetowym jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym lub przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU, który umożliwia szybszą realizację zamówienia oraz pewność, iż złożone zamówienie jest zapłacone.
4. Dostawa zamówionego w Sklepie Internetowym Towaru odbywa się za pośrednictwem usług firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. oraz w drodze odbioru osobistego w Punkcie Odbioru Sprzedawcy.
5. W przypadku uszkodzenia Towaru z winy firmy kurierskiej, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu, będzie ona obciążona kosztami naprawy  lub/i ewentualnej wymiany Towaru na nowy. Koszty naprawy i/lub wymiany Towaru na nowy nie obciążają Kupującego. 6. Jeżeli Kupujący stwierdzi  przed wydaniem przesyłki uszkodzenie paczki, powinien w obecności kuriera firmy kurierskiej, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu dokonać oględzin zawartości. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie Towaru dostawca ma obowiązek wraz z Kupującym sporządzić odpowiedni protokół szkody. Wówczas Kupujący obowiązany jest do odmowy przyjęcia przesyłki i zawiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji drogą mailową bądź telefonicznie.
7. Jeżeli Kupujący stwierdzi po wydaniu przesyłki uszkodzenie paczki, nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, obowiązany jest, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, skierować do firmy kurierskiej, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu, żądanie ustalenia stanu przesyłki. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie Towaru dostawca ma obowiązek wraz z Kupującym sporządzić odpowiedni protokół szkody w celu wypłaty Kupującemu przez dostawcę odszkodowania za poniesione straty.
8. W myśl art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm) , jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie Kupującego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą szkodę stwierdzoną już uprzednio przez kuriera, Kupujący ponosi opłaty określone w taryfie.
9. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
§ 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość i zwrot Towarów
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może od niej odstąpić, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia :
a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – dla umowy , w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności
b) objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii, części – dla umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
c) objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy – dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,
d) zawarcia umowy – dla pozostałych umów
2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia od odstąpienia od umowy i przesłanie go na adres: Cinematech Andrzej Czyżycki, ul.Brzozowa 9b/c, 20-243 Gdańsk-Wrzeszcz , za pośrednictwem e-maila na adres poczty elektronicznej: sklep@cinematech.pl.

3. Po złożeniu przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca za pomocą wysyłki pocztowej lub w drodze elektronicznej tj. poprzez wysłanie faksu lub wiadomości na adres skrzynki e-mail Kupującego, potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i informuje Kupującego o decyzji.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
5. W przypadku odstąpienia o umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż tańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Do przesyłki ze zwracanym Towarem należy dołączyć otrzymaną przy zakupie fakturę (lub inny dokument księgowy) ze wskazanym nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona cena zapłacona przez Kupującego. Zakupiony Towar powinien być dokładnie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym.
6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
7. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Kupujący odpowiada na jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
§ 8. Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) za niezgodność zakupionego w Sklepie Internetowym Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego.
2. Na zakupione Towary Sprzedawca udziela rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 12 miesięcy od dnia zauważenia wady.
3. Rękojmi nie podlegają Towary zakupione w Sklepie Internetowym, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera. Reklamację Towarów, na które udzielona została gwarancja producenta, należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianych w karcie gwarancyjnej.
4. Reklamacje dotyczące wad przesłanego Towaru wraz z dokładnym opisem podstaw reklamacji oraz dowodem zakupu należy składać w formie pisemnej na adres: Cinematech Andrzej Czyżycki, ul. Brzozowa 9b/c 80-243 Gdańsk-Wrzeszcz, za pośrednictwem e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@cinematech.pl.

5. Reklamacje złożone przez Kupującego zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia.
6. Reklamacje wynikające z indywidualnych ustawień monitora Kupującego (kolor) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by prezentowane na zdjęciach Towary oraz ich kolor był jak najbardziej zbliżony do prawdziwego, jednak w zależności od indywidualnych ustawień wyświetlanego obrazu, jakości matrycy i innych właściwości , kolor może różnić się od rzeczywistego.
§ 9. Polityka jakości
1. Na każdy Towar zakupiony w Sklepie Internetowym udzielana jest gwarancja producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązująca na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Towaru widnieje w treści jego opisu na stronach Sklepu Internetowego.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
2. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Kupującego i może być dostarczony drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w wyniku rejestracji)
3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Użytkowników oraz Kupujących  poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej. Kupujący, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
7. Wszelkie wymienione nazwy Towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami Towarowymi producentów.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Prawa konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.101 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.) , ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm.).